× Suma't a Mamuts GRATIS Servei Prèmium Preus Mamuts Qui som Mamuts Contacte Mamuts

Escola Sadako – Primària

6-12 anys Escoles Primària Escola concertada/privada Projectes i tallers

Escola Sadako

Info pràctica

Edat
De 6 a 12 anys

Cursos
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària

Horari
Matí de 9 a 13h
Tarda de 15 a 17h

Preu
A consultar

Calendari
Segons el calendari del Departament d'Ensenyament

Servei de migdia

 • Horari:
  De 13 a 15h
 • Preu:
  A consultar

Servei d'acollida

 • Horari:
  Matí de 8 a 9h
  Tarda de 17 a 18h
 • Preu:
  A consultar

Servei de casal

 • Calendari:
  Oferim casal d'HivernPrimavera i Estiu
 • Preu:
  A consultar

Educant pel futur

Les noves generacions funcionen fluidament entre la realitat física i digital. S’intueixen contextos de futur on la flexibilitat, la creativitat, la resiliència i les competències emocionals seran indispensables.

L’escola ha de cercar nous formats metodològics que preparin els alumnes per poder viure amb garanties en un món complex i canviant.

Aquest camí d’innovació tot just acaba de començar, però estem convençuts  que contemplarà els següents eixos de l’aprenentatge:

 • Protagonisme: Oferir als alumnes l’oportunitat perquè ells mateixos construeixin el seu propi coneixement, un coneixement significatiu que els ajudi a entendre i a situar-se en el món real. A l’escola Sadako utilitzem metodologies com l’aprenentatge col·laboratiu, la implicació i el lideratge directe de projectes, l’aprenentatge basat en reptes o l’aprenentatge internivells en estones de racons i tallers.
 • Globalitat: Comprendre i interpretar la realitat comporta ser capaç d’analitzar diferents components i interelacions que la configuren. El treball interdisciplinar, dissenyat a l’escola, permet una major concentració i immersió de l’alumnat en els reptes escollits i alhora incentiva l’aprenentatge competencial en la mesura que aquest té un sentit propi per assolir els objectius proposats.
 • Comunitat: A diferència de les aules tradicionals, les comunitats d’aprenentatge són espais compartits d’aprenentatge on hi participen alumnes i docents del curs, però alhora s’obren les portes a la resta de la comunitat educativa (alumnes d’altres cursos, a les famílies, altres docents i persones i institucions de l’entorn). 

Fer-se preguntes

Al’escola entenem que cal propiciar espais per formular-se bones preguntes i donar temps per respondre-les. L’escola ha de generar l’anhel indispensable per continuar fent-se preguntes, per tal de desenvolupar el pensament crític, la creativitat i l’actitud proactiva per aprendre, que haurà de perdurar al llarg de la tota la seva vida.

Els alumnes participen d’una metodologia pròpia basada en els núvols de preguntes i taulers de savis presents a tots els cursos de l’escola, a partir dels quals seleccionen les preguntes pròpies, que es convertiran en l’instrument per desenvolupar un aprenentatge competencial i transversal de molta qualitat. 

Multidocència

L’educació del segle XXI requereix un camí clar cap al treball docent en equip (Teamteaching). L’escola promou la codocència i la multidocència com una eina excel·lent de debat pedagògic, d’atenció personalitzada i de flexibilitat organitzativa.

La majoria dels cursos de l’escola compten amb un co-tutor/a, membre del departament psicopedagògic, que treballa dins de l’aula amb els tutors del curs.

Amb un treball basat en educar habilitats i competències, i amb metodologies que promoguin la implicació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge, el teamteaching incrementa la qualitat de l’atenció individual que reben aquests alumnes i el treball en equip de l’equip docent.

Aquesta modalitat de treball en equip docent també ofereix a l’alumnat diferents modelatges dins de l’aula i la possibilitat que cada alumne trobi aquells interlocutors que el facin sentir més còmode, que el facin sentir com un element rellevant.

Aules cooperatives

Des de 3r de Primària els alumnes treballen de forma cooperativa, desenvolupant habilitats competencials, comunicatives i cooperatives.

Les aules cooperatives parteixen d’un disseny focalitzat en la cooperació, la flexibilitat i el foment de l’actitud proactiva per aprendre. Estan dissenyades per practicar la multidocència, el treball simultani d’equips de mestres que donen suport, avaluen i promouen la personalització dels aprenentatges dels seus alumnes. 

L'aprenentatge cooperatiu és un enfocament metodològic que parteix de la base que les diferències entre els aprenents són un potencial per a l'aprenentatge (Interdependència positiva). A través de diversos mètodes i tècniques es practica el treball en equip, un context en el qual l'aprenent sempre ha de ser actiu vers l’adquisició i transmissió de coneixements entre iguals.

Bruíxoles d'aprenentatge

Les brúixoles d’aprenentatges són les estructures de treball globalitzat i interdisciplinar, dissenyades pels docents de l’escola que guien els grups cooperatius a partir de 3r de primpària cap a un aprenentatge competencial de qualitat:

 • Treball per projectes
  Els alumnes s'endinsen en processos de recerca complexos a partir de les seves pròpies pregunes i interessos.
 • Aprenentatge basat en reptes (ABP)
  Conjunt de reptes dissenyats pels equips docents per tal de promoure l'autonomia, l'aprenentatge competencial i el treball cooperatiu.

Racons, tallers i espais

El treball per racons o en tallers és una proposta metodològica que proposa delimitar diferents espais on els alumnes puguin triar i realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic en base als seus interessos. 

Tots aquests espais d’aprenentatge són per a grups reduïts i internivells, és a dir són espais on alumnes de diferents cursos cooperen i comparteixen l’aprenentatge.

Aquesta manera de treballar implica una metodologia a partir de l’acció, creativa i flexible, en què l’alumnat aprèn a desenvolupar les seves capacitats,  explorant nous interessos i fortaleses.

Els alumnes de 1r i 2n de Primària comparteixen racons i espais amb alumnes d'educació Infantil.

 • Racons: Joc simbòlic, Llum i so, Musical, Experimentació, R2D2, Sóc Miró, Sóc Picasso, Let's play, Dóna la nota
 • Espais: Els alumnes seleccionen cistells d'aprenentatge per desenvolupar competències lingüístiques, científiques, de raonament matemàtic i creatives, dedicant temps a la conversa sobre la presa de consciència d’allò que han après i extraient habilitats i valors posats en pràctica.

Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària fan tallers:

 • Els tallers exigeixen un nivell superior d'implicació en l'aprenentatge, de manera que a partir del cicle superior, a més de triar espais d'aprenentatge experiencials, se'ls demana ser capaços d'exportar aquests aprenentatges fora de l'aula de manera que reverteixin en la comunitat (contributive learning).

 

 

La conversa

La conversa és l’espai en què des del llenguatge  (vehiculat pel cos, la presència, el gest i l’expressió) l’infant coneix, problematitza, pensa el món i, sobretot, el seu lloc en el món en diàleg amb els altres. Per això, la conversa és l’espai privilegiat per fer aflorar l’experiència dels infants, els seus interessos, les seves preocupacions, les seves preguntes.

A l’escola donem molt valor a aquests moments per tal que cada infant pugui expressar tot allò que li és rellevant, allò que li importa, el preocupa o l’entusiasma.

Els projectes de filosofia 3/18, l’educació emocional i les estones de tutoria són moments definits per donar a l’alumne habilitats de pensament i esperit crític.

També les rotllanes diàries d’infantil i cicle inicial o molts moments establerts en les dinàmiques de les aules de tots els cursos, són moments per a les rutines i les converses i el valor de les paraules, les emocions i el debat. 

Avaluar per aprendre

Entenem que l’avaluació és un instrument extraordinari per millorar els aprenentatges, si s’emmarca com a eina per reconèixer la qualitat dels processos d’aprenentatge propis i s’utilitza com a diagnosi en l’assoliment d’objectius proposats.

L’avaluació ha de ser formativa, donant feed-back a l’alumne de la seva evolució, el més immediata possible, transparent, personalitzada i participativa.

Entenem que involucrar l’alumne en els processos d’avaluació, establint dinàmiques permanents de co-avaluació, d’autovaluació i avaluació entre iguals és l’estratègia d’avaluació que sens dubte més ajuda a regular l'aprenentatge de l'alumnat.

Llenguatge musical

A les estones de música es pretén desenvolupar les facultats creatives del nen i la nena, educar la veu mitjançant la cançó i sobretot fomentar el gust pel cant col·lectiu i individual. També es pretén crear l’hàbit de participació en l’audició, afavorir la curiositat i l’interès pel coneixement d’obres i instruments i expressar les opinions personals sobre una obra.

L'alumnat s’introdueix en el món dels concerts tot assistint al Palau de la Música a diferents espectacles musicals. A través de classes dinàmiques i participatives els nens i les nenes tenen la possibilitat d’educar la seva oïda, conèixer les qualitats del so, viure el ritme i el moviment a través d’exercicis i de la dansa, aprendre cançons i iniciar-se en el coneixement i l’ús d’instruments.

Llengües

Els alumnes de l’escola, a més de la llengua catalana i castellana aprenen dues llengües estrangeres: l'anglès (a partir dels 3 anys) i el francès (a partir dels 12 anys). 

Es pretén que la llengua estrangera es percebi com un element viu i útil dins de la nostra societat global i multicultural, mitjançant una metodologia activa i participativa basada en la comunicació oral. Les classes d’anglès es conceben com un espai en el qual es creen situacions i oportunitats perquè l’alumnat utilitzi la llengua anglesa amb un objectiu comunicatiu clar i engrescador.

Per consolidar l’aprenentatge d’aquesta matèria des del cicle superior s’incorpora la llengua anglesa com a llengua vehicular de diferents matèries. A més a més dels 6 mestres d’anglès de l’escola, durant el curs també reben l’ajuda amb “language assistants” per potenciar la comunicació oral a les sessions de classe i d’esbarjo.

Els alumnes assoleixen al final de la seva escolaritat obligatòria un molt bon nivell que possibilita que un nombre important superin la prova de nivell intermedi de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Educació 3.0

Entenem la tecnologia com una eina al servei de l’empoderament, la participació i l’aprenentatge (TEP). A l’Escola es proposa integrar la tecnologia de manera natural en el currículum dels estudiants, amb la voluntat de potenciar les habilitats pròpies dels segle XXI, com saber treballar amb eines col·laboratives, comprendre i analitzar els llenguatges i mitjans audiovisuals, o aprendre a cercar, amb criteri, continguts multimèdia que donin suport a l’aprenentatge.

Parlem d’escola 3.0 perquè entenem que la tecnologia no és la finalitat, sinó simplement un instrument al servei de l’aprenentatge, amb nombroses possibilitats per millorar-lo, connectant l’aula amb el món.

Des de 3r de primària l’alumnat aprèn programació i robòtica, eines d’alfabetització científico-tecnològica que fomenten la creativitat, el pensament sistemàtic, lògic, científic, estructurat, o el llenguatge d’algorismes, habilitats indispensables en la Societat del Coneixement.

Escola Sadako

Centre escolar concertat

C. Collserola, 42
Vallcarca i Penitents, Gràcia, Barcelona

932 113 716
Correu-e / Web

Altres activitats de Escola Sadako